Użytkownik

Zaloguj

Zarejestruj

Sekcje

Obowiązek uwidaczniania cen

Obowiązek uwidaczniania cen

Konsument powinien mieć możliwość zapoznania się z ceną produktu, który chce nabyć. Nie może być tak, że klient szuka sprzedawcy, by zapytać ile dany produkt kosztuje. Ceny powinny być widoczne i wyraźne, przedstawione w taki sposób, aby nie budziły wątpliwości. Jakie obowiązki w tym zakresie ciążą na sprzedawcy? Jakie grożą konsekwencje za ich niewykonanie?

Zgodnie z ustawą z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług cena  to wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. Natomiast cena jednostkowa towaru (usługi) to cena ustalona za jednostkę określonego towaru (usługi), którego ilość lub liczba jest wyrażona w jednostkach miar w rozumieniu przepisów o miarach.

W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym.

W miejscu sprzedaży detalicznej i świadczenia usług uwidacznia się cenę oraz cenę jednostkową towaru (usługi) w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości oraz umożliwiający porównanie cen.

Jeżeli przedsiębiorca nie wykona powyższego obowiązku wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej nakłada na niego, w drodze decyzji, karę pieniężną do wysokości 20 000 zł.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług cenę uwidacznia się w miejscu ogólnodostępnym i dobrze widocznym dla konsumentów, na danym towarze, bezpośrednio przy towarze lub w bliskości towaru, którego dotyczy.

 Cenę oraz cenę jednostkową uwidacznia się w szczególności:

  1. na wywieszce;
  2. w cenniku;
  3. w katalogu;
  4. na obwolucie;
  5. w postaci nadruku lub napisu na towarze lub opakowaniu.

W cenniku uwidacznia się ceny towarów przeznaczonych do sprzedaży detalicznej umieszczonych w miejscu niedostępnym lub niewidocznym dla konsumentów. Cenniki wywiesza się, wykłada lub udostępnia w inny sposób w miejscu sprzedaży towarów.

Cena nie musi być umieszczona na każdym produkcie. Może być umieszczona na wywieszkach, cennikach w taki sposób, aby była dla konsumenta widoczna i łatwo dostępna. Klient nie może mieć problemu z ustaleniem ceny.

Gdyby cena na produkcie była niższa niż przy kasie wówczas konsument ma prawo żądać od sprzedawcy sprzedaży produktu po cenie niżej. W takiej sytuacji prawo stoi po stronie konsumenta.

Wymogu uwidaczniania cen jednostkowych nie stosuje się do:

  1. towarów, których cena jednostkowa jest identyczna z ceną sprzedaży;
  2. towarów sprzedawanych ze względu na ich przeznaczenie w zestawach (kompletach);
  3. towarów nieżywnościowych sprzedawanych ze względu na ich przeznaczenie lub właściwości wyłącznie w parach;
  4. produktów leczniczych w rozumieniu art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne.

Konsument ma więc zagwarantowaną prawem możliwość łatwego i czytelnego dostępu do cen produktów. Za niewywiązanie się z obowiązków grożą sprzedawcom kary pieniężne.

                                                                                                                                 Anna Golas

2019-09-04

Kontakt z redakcją

Zapisz się do newslettera

© 2020 InfoMarket