Użytkownik

Zaloguj

Zarejestruj

Sekcje

Ciekawostki o kredycie konsumenckim

Ciekawostki o kredycie konsumenckim

Konsumenci często korzystają z różnych pożyczek czy kredytów na zakup wymarzonego telewizora czy sprzętu AGD. Rynek oferuje wiele możliwości. Jedną z nich jest kredyt konsumencki. Przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z tej formy pozyskania dodatkowych środków warto zapoznać się z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim ( Dz.U.2018.0.993 t.j.).
 

Co to jest kredyt konsumencki?

Pojęcie umowy o kredyt konsumencki zawarte jest w art. 3 ww. ustawy. Przez umowę o kredyt konsumencki rozumie się umowę o kredyt w wysokości nie większej niż 255 550 zł albo równowartość tej kwoty w walucie innej niż waluta polska, który kredytodawca w zakresie swojej działalności udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia konsumentowi. Za umowę o kredyt konsumencki uważa się w szczególności:

  1. umowę pożyczki;
  2. umowę kredytu w rozumieniu przepisów prawa bankowego;
  3. umowę o odroczeniu konsumentowi terminu spełnienia świadczenia pieniężnego, jeżeli konsument jest zobowiązany do poniesienia jakichkolwiek kosztów związanych z odroczeniem spełnienia świadczenia;
  4. umowę o kredyt, w której kredytodawca zaciąga zobowiązanie wobec osoby trzeciej, a konsument zobowiązuje się do zwrotu kredytodawcy spełnionego świadczenia;
  5. umowę o kredyt odnawialny.

Jakie obowiązki ma kredytodawca i pośrednik kredytowy przed zawarciem umowy o kredyt?

Konsument ma prawo do rzetelnych informacji, które umożliwią mu podjęcie decyzji, co do zaciągnięcia kredytu. Zgodnie z art. 7 ustawy o kredycie konsumenckim kredytodawca lub pośrednik kredytowy w reklamach dotyczących kredytu konsumenckiego zawierających dane dotyczące kosztu kredytu konsumenckiego, w szczególności stopę oprocentowania, podaje konsumentowi w sposób jednoznaczny, zrozumiały i widoczny:

  1. stopę oprocentowania kredytu łącznie z informacją o tym, czy jest to stopa stała, zmienna czy też zastosowanie mają obydwie te stopy; informacje te podaje się wraz z wyodrębnieniem opłat uwzględnianych w całkowitym koszcie kredytu;
  2. całkowitą kwotę kredytu;
  3. rzeczywistą roczną stopę oprocentowania.

Jeżeli do zawarcia umowy o kredyt konsumencki, na warunkach określonych w reklamie, niezbędne jest zawarcie umowy dodatkowej, w szczególności umowy ubezpieczenia, a kosztu takiej umowy nie można z góry określić, kredytodawca lub pośrednik kredytowy podaje konsumentowi w sposób jednoznaczny, zrozumiały i widoczny informację o tym obowiązku wraz z rzeczywistą roczną stopą oprocentowania.
Pośrednik kredytowy w reklamach dotyczących kredytu konsumenckiego podaje konsumentowi w sposób jednoznaczny, zrozumiały i widoczny:

  1. zakres umocowania do dokonywania czynności faktycznych lub prawnych;
  2. informację, czy pośrednik kredytowy współpracuje z kredytodawcami.

W jakiej formie jest zawierana umowa o kredyt konsumencki?

Umowa o kredyt konsumencki powinna być zawarta w formie pisemnej, chyba że odrębne przepisy przewidują inną szczególną formę. Kredytodawca lub pośrednik kredytowy jest zobowiązany niezwłocznie doręczyć umowę konsumentowi. Umowa powinna być sformułowana w sposób jednoznaczny i zrozumiały i zawierać m.in. imię, nazwisko i adres konsumenta oraz imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy i pośrednika kredytowego, rodzaj kredytu, czas obowiązywania umowy, całkowitą kwotę kredytu, terminy i sposób wypłaty kredytu, prawo konsumenta do spłaty kredytu przed terminem oraz procedurę spłaty kredytu przed terminem, warunki rozwiązania umowy.

Czy można wcześniej spłacić kredyt?

Przepisy prawa pozwalają konsumentowi na wcześniejszą spłatę kredytu. Kredytodawca nie może uzależnić wcześniejszej spłaty kredytu od jego poinformowania przez konsumenta. 
W przypadku spłaty całości kredytu przed terminem określonym w umowie, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą.

Anna Golas
 

2019-05-06

Kontakt z redakcją

Zapisz się do newslettera

© 2020 InfoMarket