Użytkownik

Zaloguj

Zarejestruj

Sekcje

Reklama porównawcza musi być uczciwa

Reklama porównawcza musi być uczciwa

Reklama jest jednym z ważniejszych elementów przy podejmowaniu decyzji o kupnie produktu. Konsumenci często sugerują się zapewnieniami, które usłyszeli w reklamie. Sprzedawcy zaś robią wszystko, aby trafić do konsumentów i wpłynąć na ich decyzje. Reklama musi być jednak uczciwa. Jednym z rodzajów jest reklama porównawcza. Co to jest reklama porównawcza? Jakie warunki muszą być spełnione, aby była zgodna z prawem?

Reklama jest „dźwignią handlu” i dlatego jest powszechnie stosowana i uznawana. Samym konsumentom niewątpliwie ułatwia robienie zakupów.  Reklama musi być jednak uczciwa. Nieuczciwą jest:

 • reklama sprzeczna z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub uchybiająca godności człowieka;
 • reklama wprowadzająca klienta w błąd i mogąca przez to wpłynąć na jego decyzję co do nabycia towaru lub usługi;
 • reklama odwołująca się do uczuć klientów przez wywoływanie lęku, wykorzystywanie przesądów lub łatwowierności dzieci;
 • wypowiedź, która, zachęcając do nabywania towarów lub usług, sprawia wrażenie neutralnej informacji;
 • reklama, która stanowi istotną ingerencję w sferę prywatności, w szczególności przez uciążliwe dla klientów nagabywanie w miejscach publicznych, przesyłanie na koszt klienta niezamówionych towarów lub nadużywanie technicznych środków przekazu informacji.

Szczególnym rodzajem jest reklama porównawcza. Polega ona na tym, że w reklamie porównuje się produkt danej marki do innych marek oferowanych na rynku konsumenckim. Taka reklama jest dosyć skuteczna, bo daje konsumentowi porównanie rzeczy pod względem chociażby np. funkcji, które posiada sprzęt AGD- RTV czy ceny.

Z przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wynika, że reklamą porównawczą jest działanie umożliwiające bezpośrednio lub pośrednio rozpoznanie konkurenta albo towarów lub usług oferowanych przez konkurenta. Reklama ta musi spełniać warunki określone prawem. Mianowicie:

 • nie jest reklamą wprowadzającą w błąd;
 • w sposób rzetelny i dający się zweryfikować na podstawie obiektywnych kryteriów porównuje towary lub usługi zaspokajające te same potrzeby lub przeznaczone do tego samego celu;
 • w sposób obiektywny porównuje jedną lub kilka istotnych, charakterystycznych, sprawdzalnych i typowych cech tych towarów i usług, do których może należeć także cena;
 • nie powoduje na rynku pomyłek w rozróżnieniu między reklamującym a jego konkurentem, ani między ich towarami albo usługami, znakami towarowymi, oznaczeniami przedsiębiorstwa lub innymi oznaczeniami odróżniającymi;
 • nie dyskredytuje towarów, usług, działalności, znaków towarowych, oznaczeń przedsiębiorstwa lub innych oznaczeń odróżniających, a także okoliczności dotyczących konkurenta;
 • w odniesieniu do towarów z chronionym oznaczeniem geograficznym lub chronioną nazwą pochodzenia odnosi się zawsze do towarów z takim samym oznaczeniem;
 • nie wykorzystuje w nieuczciwy sposób renomy znaku towarowego, oznaczenia przedsiębiorstwa lub innego oznaczenia odróżniającego konkurenta ani też chronionego oznaczenia geograficznego lub chronionej nazwy pochodzenia produktów konkurencyjnych;
 • nie przedstawia towaru lub usługi jako imitacji czy naśladownictwa towaru lub usługi opatrzonych chronionym znakiem towarowym, chronionym oznaczeniem geograficznym lub chronioną nazwą pochodzenia albo innym oznaczeniem odróżniającym.

Jeżeli więc mamy do czynienia z reklamą porównawczą warto zwrócić uwagę, czy spełnia ona ww. warunki.

Konsument, który kupił produkt pod wpływem reklamy porównawczej, która okazała się nieuczciwa może żądać:

 • zaniechania niedozwolonych działań;
 • usunięcia skutków niedozwolonych działań;
 • złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie;
 • naprawienia wyrządzonej szkody, na zasadach ogólnych;
 • wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, na zasadach ogólnych;
 • zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego – jeżeli czyn nieuczciwej konkurencji był zawiniony.

Za stosowanie nieuczciwej reklamy, która godzi w interesy konsumenta grożą wysokie kary finansowe.

                                                                                                                                 Anna Golas

2018-08-20

Kontakt z redakcją

Zapisz się do newslettera

© 2019 InfoMarket