Użytkownik

Zaloguj

Zarejestruj

Sekcje

Wady prawne sprzedanej rzeczy

Wady prawne sprzedanej rzeczy

Konsument może nabyć rzecz, która nie stanowiła własności sprzedawcy. Może to niestety przysporzyć problemów. Wiadomo, że prawowity właściciel może żądać wydania mu jego własności. Konsument zapłacił więc za kupiony produkt, a w konsekwencji musi go oddać. Co zrobić w takiej sytuacji? Jak się bronić przed nieuczciwym sprzedawcą?  Czy są instytucje prawa, które dają w takim przypadku ochronę konsumentowi ? Czy też w takiej sytuacji tracimy kupiony produkt i pieniądze?

Nabycie rzeczy od osoby, która nie jest właścicielem jest obciążone wadą prawną. Kwestie te regulują przepisy prawa. Zgodnie z art. 556³ kc sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenie właściwego organu; w razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa ( wada prawna).

Z wadą prawną mamy więc do czynienia w konkretnych przypadkach. Mianowicie, gdy:

 • sprzedano rzecz nie należącą do sprzedającego, a stanowiącą własność innej osoby,
 • rzecz jest obciążona prawem innej osoby- np. ustanowiony jest na niej zastaw bankowy. Konsument nie może więc nią swobodnie rozporządzać,
 • konsument kupił rzecz, która ma być np. dowodem w postępowaniu sądowym.

Co więc może zrobić konsument, który nabył rzecz obciążoną wadą prawną?

Otóż może skorzystać z rękojmi i zażądać od sprzedawcy :

 • zwrotu uiszczonej ceny po uprzednim odstąpieniu od umowy,
 • obniżenia ceny,
 • wymiany towaru na wolny od wad,
 • usunięcia wady prawnej.

Jeżeli kupujący dowiedział się, że kupiony przez niego produkt obarczony jest jedną z ww. wad prawnych może zgłosić się do sprzedawcy i zażądać wykonania tych uprawnień, które przysługują w ramach rękojmi.

Ponadto zgodnie z art. 574 kc jeżeli z powodu wady prawnej rzeczy sprzedanej kupujący złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.

Konsument może żądać:

 • zwrotu kosztów zawarcia umowy,
 • kosztów odebrania rzeczy,
 • kosztów przewozu rzeczy,
 • kosztów przechowania i ubezpieczenia rzeczy,
 • zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej,
 • zwrotu kosztów procesu.

Niezależnie od powyższych uprawnień konsument może również dochodzić naprawienia szkody na zasadach ogólnych na drodze postępowania cywilnego przed sądem.

W jakim terminie można dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne?

Dla wad prawnych termin rękojmi za wady fizyczne wynosi 1 rok, zaś w obrocie konsumenckim wynosi 2 lata. Bieg terminu do dochodzenia roszczeń rozpoczyna się od dnia, w którym kupujący dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli kupujący dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

                                                                                                                                 Anna Golas

2018-08-20

Kontakt z redakcją

Zapisz się do newslettera

© 2019 InfoMarket