Użytkownik

Zaloguj

Zarejestruj

Sekcje

Czego konsument może żądać w ramach gwarancji?

Czego konsument może żądać w ramach gwarancji?

Rzecz wadliwa może być reklamowana w ramach gwarancji lub rękojmi. Inne uprawnienia mogą wynikać z dokumentu gwarancyjnego a inne z rękojmi. Konsument ma prawo decydować z czego będzie korzystał. Jakie uprawnienia przysługują konsumentowi w ramach gwarancji? Z czego one wynikają z przepisów prawa, czy z dokumentu gwarancyjnego? Czy świadczenia gwarancyjne wynikające z reklamy są dla konsumenta wiążące?

Zgodnie z art. 577 kc udzielenie gwarancji następuje przez złożenie oświadczenia gwarancyjnego, które określa obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu.

Udzielenie gwarancji nie jest obowiązkowe i zależy od woli gwaranta. W dokumencie gwarancyjnym powinny się znaleźć następujące informacje:

  • nazwa i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej,
  • czas trwania gwarancji,
  • terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej,
  • uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady,
  • oraz stwierdzenie, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Jeżeli kupując produkt otrzymaliśmy dokument gwarancyjny warto zwrócić uwagę na to, jakie mamy możliwości w przypadku stwierdzenia wady rzeczy kupionej.

Mogą być one bardzo różne, gdyż decyduje o tym gwarant. Jeżeli w dokumencie gwarancyjnym nie znajdziemy zapisów dotyczących naszych uprawnień, wówczas korzystamy z przepisów kodeksu cywilnego.

Zgodnie z art. 577 kc obowiązki gwaranta mogą w szczególności polegać na zwrocie zapłaconej ceny, wymianie rzeczy bądź jej naprawie oraz zapewnieniu innych usług.

Jeżeli została udzielona gwarancja co do jakości rzeczy sprzedanej poczytuje się w razie wątpliwości, że gwarant obowiązany jest do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, o ile wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w oświadczeniu gwaranta.

Warto pamiętać, że termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją- kupujący nie mógł z niej korzystać.

Jeżeli więc konsument zażądał naprawy rzeczy to termin gwarancji biegnie na nowo, ale tylko co do wymienionych części.

Aby skorzystać z uprawnień wynikających z gwarancji trzeba wiedzieć dokładnie, jakie one są. Niedoczytanie, czy przeoczenie zapisów może skutkować negatywnymi konsekwencjami.

Dla przykładu: konsument kupił kuchenkę mikrofalową, która po paru miesiącach okazała się wadliwa. W związku z tym złożył reklamację w ramach gwarancji i zażądał zwrotu ceny uiszczonej za produkt. Gwarant odmówił. Okazało się, że w dokumencie gwarancyjnym nie było zawarte powyższe uprawnienie.  Konsument mógł jedynie żądać naprawy lub wymiany sprzętu na wolny od wad.

Jest jeden przypadek, gdy uprawnienie gwarancyjne nie jest określone w gwarancji, a przysługuje konsumentowi. Dotyczy to sytuacji, gdy gwarant w reklamie określił zakres świadczenia gwarancyjnego np. zapewnił, że w przypadku wady sprzęt będzie zawsze wymieniony na nowy, albo dał dożywotnią gwarancję na niektóre podzespoły.

W takich sytuacjach sprzedawca ma obowiązek wykonać zapewnienia określone w reklamie.

Uprawnień wynikających z gwarancji konsument może dochodzić w terminie określonym w dokumencie gwarancyjnym. Jeżeli termin  gwarancji nie został określony przez gwaranta to przyjmuje się, że wynosi on 2 lata licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana.

 

                                                                                                                                 Anna Golas

2018-07-03

Kontakt z redakcją

Zapisz się do newslettera

© 2019 InfoMarket