Użytkownik

Zaloguj

Zarejestruj

Sekcje

Zwłoka w odbiorze rzeczy i zapłacie części ceny

Zwłoka w odbiorze rzeczy i zapłacie części ceny

Kupujący i sprzedawca są stronami umowy na mocy której wzajemnie sobie coś świadczą. Każda ze stron ma swoje obowiązki z których powinna się wywiązać. Jednym z nich jest odebranie przez kupującego produktu od sprzedawcy. Jakie są skutki nieodebrania towaru od sprzedawcy? Czy konsument ponosi z tego tytułu jakąś odpowiedzialność? Czy sprzedawca ma obowiązek wyznaczyć kupującemu dodatkowy termin do odebrania rzeczy?

Zwłoka w odbiorze rzeczy

Strony zawierające umowę sprzedaży zobowiązane są do:

  • przeniesienia prawa własności i wydania rzeczy- obowiązek sprzedawcy;
  • uiszczenie ceny i odebranie rzeczy- obowiązek kupującego.

Jednym z obowiązków kupującego jest więc odebranie rzeczy od sprzedawcy. Jeżeli konsument nie zrealizuje tego obowiązku sprzedawcy przysługują określone prawa wynikające z art. 551 kc.

Mianowicie, jeżeli kupujący dopuścił się zwłoki z odebraniem rzeczy sprzedanej, sprzedawca może oddać rzecz na przechowanie na koszt i niebezpieczeństwo kupującego.

Oznacza to, że sprzedawca może naszą rzecz oddać na przechowanie osobie trzeciej z którą zawrze umowę. Ta umowa nie jest jednak wiążąca dla kupującego. Konsument jest natomiast zobowiązany do zwrotu poniesionych przez sprzedawcę kosztów przechowania.

Ponadto w momencie oddania rzeczy na przechowanie sprzedawca nie ponosi już za nią odpowiedzialności. Ryzyko utraty, czy też uszkodzenia rzeczy przechodzi na kupującego.

Prawo zezwala również, aby sprzedawca sprzedał rzecz na rachunek kupującego. Może to jednak zrobić po uprzednim wyznaczeniu kupującemu dodatkowego terminu do odebrania produktu.

Sprzedawca nie ma obowiązku wyznaczania dodatkowego terminu do odebrania rzeczy, jeżeli:

  • jest to niemożliwe np. nie zna adresu konsumenta;
  • rzecz jest narażona na zepsucie np. upływa termin przydatności produktu;
  • z innych względów groziłaby szkoda.

Po dokonaniu sprzedaży rzeczy sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie kupującego i wydać mu to, co uzyskał ze sprzedaży rzeczy.

Nie zawsze działanie kupującego będzie zwłoką w odebraniu produktu. Może się zdarzyć, że kupujący nie odbiera rzeczy celowo, bo np. ma ona wady fizyczne.

Zwłoka w zapłacie części ceny

Sprzedawca ma również zagwarantowane pewne prawa w przypadku, gdy kupujący dopuszcza się zwłoki z zapłatą ceny za dostarczoną część rzeczy sprzedanej, albo jeżeli ze względu na jego stan majątkowy jest wątpliwe, czy zapłata ceny za część rzeczy, które mają być dostarczone później nastąpi w terminie.

W takich przypadkach zgodnie z art. 552 kc sprzedawca może powstrzymać się z dostarczeniem dalszych części rzeczy sprzedanych wyznaczając kupującemu odpowiedni termin do zabezpieczenia zapłaty, a po bezskutecznym upływie terminu może od umowy odstąpić.

Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje tylko w przypadku, gdy kupujący nie dał zabezpieczenia zapłaty.

Podsumowując należy stwierdzić, iż kupujący mają obowiązek uiścić cenę i odebrać towar. Jeżeli tego nie zrobią powinni liczyć się z negatywnymi skutkami w postaci chociażby ponoszenia dodatkowych kosztów.

 

                                                                                                                      Anna Golas

2018-07-03

Kontakt z redakcją

Zapisz się do newslettera

© 2019 InfoMarket